(نسل های مرحوم مهندس ایرج پدرامی) با عرض سلام خدمت عشق بازان محترم.هدف ما از ایجاد این وبلاگ صرفا معرفی نسل های مهندس ایرج پدرامی می باشد. ( روحش شاد و یادش گرامی باد ) تماس با ما : آقای احسان بختیاری 09398110048 (همدان) http://lari18.mihanblog.com 2020-09-30T03:05:13+01:00 text/html 2016-12-02T10:19:17+01:00 lari18.mihanblog.com عرفان بختیاری جمعی از دوستان http://lari18.mihanblog.com/post/43 <div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/479/1436017/dostan.jpg"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold">یک روز خاطره انگیز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold">وسط تصویر:آقای محمد تصدی از عشق بازان قدیمی و دوست صمیمی مرحوم مهندس آقای ایرج پدرامی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold">سمت چپ تصویر:آقای حسن تصدی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold">سمت راست تصویر:آقای احسان بختیاری</font></div> text/html 2016-12-02T10:14:57+01:00 lari18.mihanblog.com عرفان بختیاری صاعقه http://lari18.mihanblog.com/post/42 <div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/479/1436017/saeghe.jpg"></div> text/html 2016-06-18T16:45:38+01:00 lari18.mihanblog.com عرفان بختیاری مزار مرحوم مهندس ایرج پدرامی http://lari18.mihanblog.com/post/41 <div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/479/1436017/s.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">&nbsp;<font size="6">روحش شا</font><font size="6">د و یادش گرامی</font> &nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div> text/html 2015-12-05T12:14:16+01:00 lari18.mihanblog.com عرفان بختیاری فــایـتر http://lari18.mihanblog.com/post/40 <div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/479/1436017/fighter.jpg"></div> text/html 2015-05-07T11:40:58+01:00 lari18.mihanblog.com عرفان بختیاری نِِِــــیش http://lari18.mihanblog.com/post/38 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/479/1436017/nish.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/479/1436017/nish2.jpg"></div> text/html 2015-03-09T07:22:10+01:00 lari18.mihanblog.com عرفان بختیاری از نسل اسپانیایی ها http://lari18.mihanblog.com/post/37 <div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/479/1436017/MORGH.S.jpg"></div> text/html 2014-12-24T13:02:20+01:00 lari18.mihanblog.com عرفان بختیاری از نسل اس اس ها( هفت ساعتی) http://lari18.mihanblog.com/post/31 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/479/1436017/ss.jpg"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/479/1436017/ss1.jpg"></div> text/html 2014-06-25T19:44:07+01:00 lari18.mihanblog.com عرفان بختیاری مرغی از نسل خار سیاه http://lari18.mihanblog.com/post/12 <div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/479/1436017/kharsiyah.jpg"></div> text/html 2014-06-25T19:39:33+01:00 lari18.mihanblog.com عرفان بختیاری از نسل بلدوزر http://lari18.mihanblog.com/post/11 <div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/479/1436017/po.jpg"></div> text/html 2014-06-25T19:30:44+01:00 lari18.mihanblog.com عرفان بختیاری از نسل تاج مهر ها http://lari18.mihanblog.com/post/10 <div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/479/1436017/tajmohr.jpg"></div> text/html 2014-06-25T19:22:41+01:00 lari18.mihanblog.com عرفان بختیاری از نسل اسپانیایی ها http://lari18.mihanblog.com/post/9 <div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/479/1436017/tajmohr3.jpg"></div> text/html 2014-06-25T19:17:52+01:00 lari18.mihanblog.com عرفان بختیاری از نسل تاج مهر ها http://lari18.mihanblog.com/post/7 <div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/479/1436017/tajmohr2.jpg"></div> text/html 2014-06-25T19:16:24+01:00 lari18.mihanblog.com عرفان بختیاری از نسل تک خار http://lari18.mihanblog.com/post/6 <div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/479/1436017/takkhar.jpg"></div> text/html 2014-06-25T18:56:03+01:00 lari18.mihanblog.com عرفان بختیاری از نسل ظاهر شاه http://lari18.mihanblog.com/post/2 <div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/479/1436017/shahzade2.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/479/1436017/shahzade3.jpg"></div>